пʼятниця, 30 січня 2015 р.

Учням гр.29КП Стандартизація

Завдання на 31 січня
Галузеві стандарти
Стандарт є документ,що встановлює для загального і багаторазового застосування правила,загальні принципи або характеристики,які стосуються діяльності чи її результатів,з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі.
Галузеві стандарти розробляють на продукцію певної галузі в разі відсутності державних стандартів України чи у випадку необхідності встановлення вимог,які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів.
           Галузеві стандарти не повинні суперечити обов’язковим вимогам державних стандартів і підлягають державній реєстрацій в Держстандартів України.Розробку держстандартів України здійснюють технічні комітети стандар-тизації (ТК), міністерства (відомства), головні (базові) організації зі стандарти-зації або організації (підприємства), що мають у відповідній області необхідний науково-технічний потенціал. Стандарти розробляють відповідно до плану де-ржстандартизації України з урахуванням норм чинного законодавства України, вимог стандартів державної системи стандартизації України та документів між-народної та регіональної організації зі стандартизації.
При розробці стандартів використовують науково-технічні результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних, проектних робіт, результати патентних досліджень, міжнародні, регіональні стандарти, правила, норми і рекомендації з стандартизації, прогресивні національні стандарти інших країн та іншу інформацію про сучасних досягненнях вітчизняної та зарубіжної науки, техніки і технології.
Робота технічного комітету зі стандартизації починається зі збору заявок на розробку стандарту. Заявниками можуть бути державні органи та організації, громадські об'єднання, науково-технічні товариства, підприємства, фірми, під-приємці, які направляють заявки в технічний комітет.
На основі заявок Держстандарт України формує річний план державної стандартизації України.
    Основним завданням стандартів у хлібопекарській промисловості є захист інтересів споживача і держави у питаннях якості продукції,забезпечення її безпечності для життя і здоров’я людини, підвищення якості продукції відповідно до розвитку науки і техніки,потреби населення.

4 коментарі: